To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Protestanci - Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego

derko - 2007-07-08, 09:51
Temat postu: Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego
W odpowiedzi na rożne „opowiastki” na temat Kościoła Zielonoświątkowego małe, co nieco w co wierzą ;-)

Wierzymy, że Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

KOMENTARZ DO WYZNANIA WIARY KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO W POLSCE


1. Pismo Święte

Pismo Święte jest w pełni wystarczającą, pewną nieomylną normą poznania, wiary i posłuszeństwa, które stanowią o zbawieniu. Jest ono w całości natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym. Dlatego oświecenie przez Ducha Świętego jest konieczne do jego właściwego zrozumienia. Pismo Święte, czyli zapisane Słowo Boże zawiera następujące księgi, które dzielą się na Stary i Nowy Testament:

Stary Testament:

Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa, Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, 1 Księga Samuela, 2 Księga Samuela, 1 Księga Królewska, 2 Księga Królewska, 1 Księga Kronik, 2 Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, Księga Estery, Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Kaznodziei (Koheleta, Eklezjastesa), Pieśń nad Pieśniami, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Lamentacje, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Księga Ozeasza, Księga Joela, Księga Amosa, Księga Abdiasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza, Księga Nahuma, Księga Habakuka, Księga Sofoniasza, Księga Aggeusza, Księga Zachariasza, Księga Malachiasza.


Nowy Testament:

Ewangelia wg Mateusza, Ewangelia wg Marka, Ewangelia wg Łukasza, Ewangelia wg Jana, Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, 1 List do Koryntian, 2 List do Koryntian, List do Galatów, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1 List do Tesaloniczan, 2 List do Tesaloniczan, 1 List do Tymoteusza, 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List Jakuba, 1 List Piotra, 2 List Piotra, 1 List Jana, 2 List Jana, 3 List Jana, List Judy, Apokalipsa.

Referencje biblijne: Rdz 1,1; Ps 19,2-5; Prz 22,19-21; Łk 24,27.44; Rz 1,19-21; 2,14-15; Ef 2,20; 1 Tes 2,13; 2 Tm 3,15-17; Hbr 1,1-2; 2 P 1,19-21; 1 J 5,9.


2. Bóg Trójjedyny

Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg. Jest On samoistny i nieskończony w swojej istocie i doskonałości. Tylko On posiada nieśmiertelność i przebywa w światłości niedostępnej. Bóg stworzył niebo i ziemie, świat ludzi i aniołów. Bóg jedyny objawił się jako Byt w trzech osobach - Ojca i Syna, i Ducha Świętego - które stanowią jedność w istocie, mocy i wieczności.

Referencje biblijne: Rdz 17,1; Wj 3,14; Pwt 4,15-16; 6,4-6; 1 Krl 8,27; Ps 90,2; Iz 6,3; 46,9-10; 48,12; Jr 10,10; 23,23-24; Ml 3,6; Mt 28,19; J 1,1-3.18; 4,24; Rz 9,5; 11,35-36; 1 Kor 8,4-6; 2 Kor 13,13; 1 Tm 1,17; Hbr 2,6; 1J 5,8; Ap 1,17-18.


3. Jezus Chrystus

Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Bożym - odwiecznym i wcielonym Słowem Boga - który się począł z Ducha Świętego i narodził się z Marii Dziewicy. Posiada dwie natury - boską i ludzką, jest Synem Bożym i Synem Człowieczym. On poniósł śmierć na krzyżu za grzech świata i zmartwychwstał w ciele dla usprawiedliwienia wierzących. Po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł na prawicy Ojca, skąd przyjdzie powtórnie. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem miedzy Bogiem a człowiekiem.

Referencje biblijne: Wj 3,14; Ps 2,7; 22; 23; 24; 45,7-8; 110,1-4; Iz 42,1; 53; Mt l,23; 28,19; Łk l,31-33.35; J 1,14; 3,13.34; 5,22-23.27; 17,1.6.8.18.21-23.26; Dz 2,33.36; 3,22-23; 10,38-40; 17,31; 20,28; Rz 3,25-26; 8,3.29; 9,5; Ga 4,4. 2 Kor 13,13; Ef 1,22-23; Flp 2,11; Kol 1,19-20; 2,3; 1 Tm 2,5; Hbr 1,2; 2,14-17; 5,5-6; 7,22-26; 9,14-I5; 13,8; 1 J 5,20; Ap 13, 8.


4. Upadek i zbawienie człowieka

Człowiek został stworzony przez Boga jako istota prawa i czysta. Przez swój grzech utracił pierwotną sprawiedliwość i jego szczęśliwą społeczność z Bogiem została przerwana. Grzech pierwszego człowieka - jako mężczyzny i kobiety - objął wszystkich ludzi i dlatego śmierć stała się udziałem wszystkich. Zbawienie dokonało się przez śmierć Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego na krzyżu i jest dostępne każdemu człowiekowi z łaski Bożej przez wiarę. Skutkiem zbawczej wiary jest usprawiedliwienie, odrodzenie, usynowienie i uświęcenie. Zbawczej wierze towarzyszą dobre uczynki.

Referencje biblijne: Rdz l,26-28; 3,6.13.16-19; 6,5; Jr 17,9; Rz 3,10-20; 11,13; 5,12-21; Ef 2,8-10; 1 Tm 2,3-5; Tt 2,14.


5. Duch Święty

Duch Święty jest trzecią, boską osobą Trójcy Świętej. Z Jego natchnienia powstało Pismo Święte. Z Ducha Świętego począł się Jezus Chrystus, który również "przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu". Duch Święty udziela się człowiekowi w odrodzeniu, chrzcie w Duchu, napełnieniu oraz w duchowych darach łaski Bożej.

Referencje biblijne: Rdz 1,2; Ps 139,7; Iz 11,2; Mt 12,31; Łk 2,27; 4,18; 11,13; J 4,24; 14,16?17.26; 15,26; 16,13; Dz 2,4; 16,7; 21,11; Rz 1,4; 8,9.14; 1 Kor 6,19; 12,4.8-13; 2 Kor 1,22; 3,17; Ga 4,6; 1 P 1,11; 4,16; Ap 22,17.


6. Chrzest Duchem Świętym

Chrzest Duchem Świętym jest wyzwoleniem Ducha Świętego w wierzących, wzmocnieniem i udzieleniem duchowych darów łaski, charyzmatów, ku budowaniu Ciała Chrystusowego - Kościoła, dla skutecznej służby i świadectwa. Znakiem chrztu Duchem Świętym jest przemienione życie, duchowe dary łaski Bożej, w tym natchnione przez Ducha Świętego, mówienie innymi językami (glosolalia).

Referencje biblijne: Mt 3,11-12; Mk 1,8; Łk 3,16; 12,49-50; J 1,33; Dz 1,5; 2,4.17.38-39; 8,14-17; 10,44; 19,6; 1 Kor 12;14; Ef 4,4-16.


7. Ustanowienia Chrystusowe

Chrystusowe ustanowienia dla Kościoła to - Chrzest i Wieczerza Pańska. Chrzest w Kościele jest chrztem wiary. Jest on znakiem wspólnoty z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, znakiem wszczepienia w Chrystusa i przebaczenia grzechów. Chrzest jest wykonywany w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego przez zanurzenie w wodzie. Wieczerza Pańska jest wspominaniem, pamiątki śmierci Pańskiej; obchodzona jest pod dwiema postaciami: chleba i wina. Chleb jest "społecznością ciała Chrystusowego", kielich jest "społecznością krwi Chrystusowej". Obecność Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej jest rzeczywista, ale duchowa, nie materialna.

Referencje biblijne: Mt 3,16; 28,18-20; Mk 16,15-16; Dz 2,38. 41; 9,10-18; Rz 6,3-10; Rdz 12; Mt 26,17-30; Mk 14,12-26; Łk 22,7-23; 24,29-31; J 13,21-30; 1 Kor 10,16-21; 11,23-34.


8. Uzdrowienie chorych

Fizyczne ciało człowieka zostanie odkupione dopiero w chwili powtórnego, chwalebnego przyjścia Jezusa Chrystusa przez zmartwychwstanie umarłych i przemienienie żyjących, kiedy "to, co skazitelne przyoblecze się w nieskazitelność". Bóg jednakże okazuje łaskę uzdrowienia również w doczesności przez modlitwę wiary w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, dary uzdrawiania oraz przez nauki medyczne.

Referencje biblijne: Wj 15,26; Lb 12,10-16; 21,4-10; 2 Krl 21,1-11; Iz 38,1-8; 53,4-5; Mt 8,1-17; 9,12; 10,1.8; Mk 2,17; 16,17-18.20; J 5,31; Dz 3,1-9; 5,12-16; 10,32-35; 1 Kor 12,9.28; 1 Tm 5,23; 2 Tm 4,20; Jk 5,13-16.


9. Kościół

Założycielem Kościoła jest Jezus Chrystus. Do Kościoła Powszechnego należą ludzie wierzący i odrodzeni z Ducha Świętego zarówno żyjący na ziemi, jak i ci, którzy "zasnęli w Chrystusie". Ci, którzy odeszli do wieczności stanowią Kościół Tryumfujący, za jeszcze żyjący na ziemi - Kościół Pielgrzymujący. Głową Kościoła jest Jezus Chrystus.

Kościół lokalny nazywa się zborem. Zbory mogą łączyć się we wspólnoty kościelne, denominacje. Do budowania Kościoła, Ciała Chrystusowego, Pan ustanowił odpowiednie służby, np. biskupów, prezbiterów, pasterzy, nauczycieli, ewangelistów, diakonów.

Referencje biblijne: Wj 40,34-38; Mt 16,18; 18,15-20; 28,18-20; Dz 2,41-44; 11,26; 15,1-35; 20,17-38; Rz 1,7; 1 Kor 12,12-31; Ef 1,10.22-23; 4,1-16; 5,23-32; Kol 1,18-19; Hbr 12, 18-24; Ap 2; 3.


10. Małżeństwo

Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga w akcie stworzenia. I może ono być zawarte tylko miedzy jednym mężczyzną i jedną kobietą. Nie może być zawarte miedzy bliskimi krewnymi, ponieważ jest to zabronione przez Słowo Boże. Celem małżeństwa jest zarówno prokreacja, przekazywanie daru życia następnemu pokoleniu, jak i wspólnota oraz pomoc wzajemna. Zasadą małżeństwa jest jego nierozerwalność.

Referencje biblijne: Rdz 1,26-28; 2,20-25; 24,1-67; Ne 13,25-27; Mt 19,3-12; Mk 10,1-12; Ef 5,21-32; 1 Kor 7,2-40; 1 Tm 3,2.12; 4,3; Hbr 13,4.


11. Rzeczy ostateczne

Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez Jezusa Chrystusa. W dniu tym będą sądzeni wszyscy ludzie oraz upadli aniołowie z szatanem na czele. Nastąpi wówczas powszechne zmartwychwstanie: sprawiedliwych w przemienionym ciele do życia wiecznego, niesprawiedliwych zaś - na wieczne potępienie. Dziedzictwem sprawiedliwych będzie "nowe niebo i nowa ziemia, w których sprawiedliwość mieszka", zaś niesprawiedliwych - "jezioro ogniste".

Referencje biblijne: Rdz 3,19; Wj 3,1-6; Kzn 12,7; Hi 19,25-27; Mt 24,1-44; 25,1-13.31-46; Łk 16,19-31; 20,27-38; J 11,23-27.32-44; Dz 2,29-32; 13,36-39; Rz 1, 1-4; 14,7-9; 1 Kor 3,10-17; 15,1-55; 2 Kor 5,1-10; Flp 2, 9; 1 Tes 4,13-18; 5,1-11; 2 Tes 1,6-10; 2,1-l2; Hbr 13,8; 1 P 1,10-12; 2 P 2,4-13; 3,1-13; Jud 6-9.14-15; Ap 20-22.

wit - 2007-07-08, 10:15

Kod:

11. Rzeczy ostateczne

Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez Jezusa Chrystusa. W dniu tym będą sądzeni wszyscy ludzie oraz upadli aniołowie z szatanem na czele. Nastąpi wówczas powszechne zmartwychwstanie: sprawiedliwych w przemienionym ciele do życia wiecznego, niesprawiedliwych zaś - na wieczne potępienie. Dziedzictwem sprawiedliwych będzie "nowe niebo i nowa ziemia, w których sprawiedliwość mieszka", zaś niesprawiedliwych - "jezioro ogniste".

Referencje biblijne: Rdz 3,19; Wj 3,1-6; Kzn 12,7; Hi 19,25-27; Mt 24,1-44; 25,1-13.31-46; Łk 16,19-31; 20,27-38; J 11,23-27.32-44; Dz 2,29-32; 13,36-39; Rz 1, 1-4; 14,7-9; 1 Kor 3,10-17; 15,1-55; 2 Kor 5,1-10; Flp 2, 9; 1 Tes 4,13-18; 5,1-11; 2 Tes 1,6-10; 2,1-l2; Hbr 13,8; 1 P 1,10-12; 2 P 2,4-13; 3,1-13; Jud 6-9.14-15; Ap 20-22.


Tak jest w teorii. Natomiast w praktyce wygląda to nieco inaczej. Wszak w powyższym punkcie nie wspomniano nic o tzw. Tysiącletnim Królestwie, a wiem, że większość członków owego Kościoła wyznaje tego rodzaju ideę. ;-) :-D

Quster - 2007-07-08, 10:33

A ja mam pytanie co do KZ chodzi o władze kościoła:

Informacja pochodzi stąd > http://www.kz.pl/index.php?p=03&w=1

Cytat:
NACZELNA RADA KOŚCIOŁA

§ 16

1. Władzą zwierzchnią Kościoła w okresie międzysynodalnym jest Naczelna Rada Kościoła.
2. NRK tworzą:
a) Prezydium NRK w składzie:
- Prezbiter Naczelny jako przewodniczący NRK,
- zastępcy Prezbitera Naczelnego,
- członkowie Prezydium.
b) prezbiterzy okręgowi.
3. Zakres działania i kompetencji NRK obejmuje:
a) określanie doktryn kościelnych i zasad wiary na wniosek Komisji Doktrynalnej Kościoła,
b) nadzorowanie funkcjonowania Kościoła w oparciu o zasady wiary, prawo wewnętrzne i ustawę,
c) tworzenie, znoszenie, przekształcanie oraz ustalanie zakresu działania ogólnokościelnych jednostek organizacyjnych i czuwanie nad ich działalnością,
d) powoływanie i odwoływanie oraz ustalanie zakresu kompetencji organów prawnych ogólnokościelnych jednostek organizacyjnych,
e) strzeżenie powagi oraz praw i interesów Kościoła,
f) koordynowanie pracy okręgów, zborów i kościelnych jednostek organizacyjnych,
g) tworzenie i czuwanie nad działalnością zborów oraz ich znoszenie,
h) powoływanie i odwoływanie duchownych i diakonis,
i) powoływanie i odwoływanie ze stanowisk kościelnych,
j) przyjmowanie sprawozdań i rozpatrywanie wniosków prezbiterów okręgowych,
k) ustalanie zakresu działalności i kompetencji Prezydium NRK,
l) w wypadkach losowych powoływanie członków Prezydium NRK w okresie międzysynodalnym,
m) ustalanie kierunków rozwoju Kościoła,
n) zarządzanie i decydowanie w sprawach majątku stanowiącego własność Kościoła jako całości,
o) opiniowanie zborowych wniosków w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości,
p) rozpatrywanie odwołań zborów,
r) zwoływanie Synodu,
s) podejmowanie decyzji w sprawach dyscyplinarnych duchownych i diakonis pełniących funkcje kierownicze w jednostkach ogólnokościelnych,
t) sprawowanie nadzoru nad organizacjami zielonoświątkowymi i fundacjami.
u) wnioskowanie o odwołanie Prezbitera Naczelnego w okresie międzysynodalnym. W tym przypadku Zastępca Prezbitera Naczelnego wykonując uchwałę NRK zwołuje Synod Nadzwyczajny w celu rozpatrzenia tej sprawy, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy.
4. Posiedzenia NRK zwoływane są w miarę potrzeb, jednak przynajmniej raz na sześć miesięcy.
5. Uchwały NRK podejmowane są zwykła większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

PREZBITER NACZELNY

§ 17

1. Prezbiter Naczelny jest zwierzchnikiem Kościoła.
2. Prezbiter Naczelny powoływany jest przez Synod spośród prezbiterów na okres kadencji. Urząd ten można pełnić przez dwie kolejne kadencje.
W przypadku zmiany na stanowisku Prezbitera Naczelnego w trybie normalnym, NRK jest zobowiązana zapewnić możliwości dalszej służby i utrzymanie ustępującemu Prezbiterowi Naczelnemu.
3. Prawo zgłaszania kandydatów na Prezbitera Naczelnego mają:
- ustępująca NRK,
- okręgowe konferencje duchownych
Zgłoszenie kandydatów może być dokonane nie później niż 3 miesiące przed Synodem. Kandydaci na stanowisko Prezbitera Naczelnego winni w terminie do 2 miesięcy przed Synodem potwierdzić przyjęcie kandydatury.
4. Zakres działania i kompetencji Prezbitera Naczelnego obejmuje:
a) realizacja postanowień Synodu, NRK i Prezydium,
b) bieżące kierowanie i koordynowanie działalności Kościoła,
c) reprezentowanie Kościoła w kraju i za granicą,
d) przewodniczenie NRK i Prezydium NRK,
e) wnioskowanie o odwołanie członka Prezydium NRK lub prezbitera okręgowego w okresie międzysynodalnym. Celem odwołania członka Prezydium NRK winien być zwołany Synod Nadzwyczajny, a prezbitera okręgowego - okręgowa konferencja duchownych.
f) składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu NRK.
5. W przypadku stałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezbitera Naczelnego, jego kompetencje przysługują Zastępcy Prezbitera Naczelnego, do czasu zwołania Synodu Nadzwyczajnego, co powinno nastąpić w terminie do sześciu miesięcy.


Jak to w praktyce wygląda? Chodzi o władzę i sprawy doktrynalne. Jaki jest stosunek członków KZ do tej władzy w kościele?

derko - 2007-07-08, 13:40

wit napisał/a:
Kod:

11. Rzeczy ostateczne

Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez Jezusa Chrystusa. W dniu tym będą sądzeni wszyscy ludzie oraz upadli aniołowie z szatanem na czele. Nastąpi wówczas powszechne zmartwychwstanie: sprawiedliwych w przemienionym ciele do życia wiecznego, niesprawiedliwych zaś - na wieczne potępienie. Dziedzictwem sprawiedliwych będzie "nowe niebo i nowa ziemia, w których sprawiedliwość mieszka", zaś niesprawiedliwych - "jezioro ogniste".

Referencje biblijne: Rdz 3,19; Wj 3,1-6; Kzn 12,7; Hi 19,25-27; Mt 24,1-44; 25,1-13.31-46; Łk 16,19-31; 20,27-38; J 11,23-27.32-44; Dz 2,29-32; 13,36-39; Rz 1, 1-4; 14,7-9; 1 Kor 3,10-17; 15,1-55; 2 Kor 5,1-10; Flp 2, 9; 1 Tes 4,13-18; 5,1-11; 2 Tes 1,6-10; 2,1-l2; Hbr 13,8; 1 P 1,10-12; 2 P 2,4-13; 3,1-13; Jud 6-9.14-15; Ap 20-22.


Tak jest w teorii. Natomiast w praktyce wygląda to nieco inaczej. Wszak w powyższym punkcie nie wspomniano nic o tzw. Tysiącletnim Królestwie, a wiem, że większość członków owego Kościoła wyznaje tego rodzaju ideę. ;-) :-D


nie ma o tysiacletnim krolestwie bo wierzacy z koscioła zielonoswiatkowego bedą juz w niebie po paruzji :mrgreen:

zartuje ;-)

oczywiscie ze mowia o tysiacletnim krolestwie, ale tu naistotniesze to ukazania konca wieku czyli o sadzie ostatecznym :-|

derko - 2007-07-08, 13:46

quster napisał/a:
Jak to w praktyce wygląda? Chodzi o władzę i sprawy doktrynalne. Jaki jest stosunek członków KZ do tej władzy w kościele?


W KZ zbory sa autonomiczne, niemniej z posród siebie wybierają braci pełnych Ducha i mądrosc do reprezentowania Koscioła i dbania o jego wizerunek i o to zeby zbory które chcą byc w Kosciele Zielonoswiatkowym miały przedstawicieli ktorzy zatroszczą sie o nauke jaka jest głoszona w zborach zeby "miesciła sie w ramach wyznania wiary" przyjetego przez wszystkie zbory którą reprezentuja rada naczelna koscioła

wit - 2007-07-08, 15:07

derko napisał/a:

nie ma o tysiacletnim krolestwie bo wierzacy z koscioła zielonoswiatkowego bedą juz w niebie po paruzji :mrgreen:

zartuje ;-)

oczywiscie ze mowia o tysiacletnim krolestwie, ale tu naistotniesze to ukazania konca wieku czyli o sadzie ostatecznym :-|


Więc ten dzień sądu o którym mowa w 11 punkcie Zasad Wiary to pewien okres np. 1000 lat, czy też dosłownie 24 godzinna doba?

Quster - 2007-07-08, 15:12

derko napisał/a:
quster napisał/a:
Jak to w praktyce wygląda? Chodzi o władzę i sprawy doktrynalne. Jaki jest stosunek członków KZ do tej władzy w kościele?


W KZ zbory sa autonomiczne, niemniej z posród siebie wybierają braci pełnych Ducha i mądrosc do reprezentowania Koscioła i dbania o jego wizerunek i o to zeby zbory które chcą byc w Kosciele Zielonoswiatkowym miały przedstawicieli ktorzy zatroszczą sie o nauke jaka jest głoszona w zborach zeby "miesciła sie w ramach wyznania wiary" przyjetego przez wszystkie zbory którą reprezentuja rada naczelna koscioła


Ale czy ta rada ma wladze narzucania w to co wierzy KZ ? i czy jezeli ktoś uwaza inaczej zostanie usunięty ?

derko - 2007-07-08, 18:30

quster napisał/a:
derko napisał/a:
quster napisał/a:
Jak to w praktyce wygląda? Chodzi o władzę i sprawy doktrynalne. Jaki jest stosunek członków KZ do tej władzy w kościele?


W KZ zbory sa autonomiczne, niemniej z posród siebie wybierają braci pełnych Ducha i mądrosc do reprezentowania Koscioła i dbania o jego wizerunek i o to zeby zbory które chcą byc w Kosciele Zielonoswiatkowym miały przedstawicieli ktorzy zatroszczą sie o nauke jaka jest głoszona w zborach zeby "miesciła sie w ramach wyznania wiary" przyjetego przez wszystkie zbory którą reprezentuja rada naczelna koscioła


Ale czy ta rada ma wladze narzucania w to co wierzy KZ ? i czy jezeli ktoś uwaza inaczej zostanie usunięty ?


władza nalezy do synodu składającego sie z przedstawicieli wszystkich zborów, a jak komuś nie po drodze to moze nie być w KZ

Quster - 2007-07-08, 20:24

derko napisał/a:
władza nalezy do synodu składającego sie z przedstawicieli wszystkich zborów, a jak komuś nie po drodze to moze nie być w KZ


Ok, ale KZ nie uważa sie za jednozbawczy? jak ktoś odejdzie do innego to nie mówi sie o nim że utracił zbawienie bo odszedł od KZ?

derko - 2007-07-09, 10:42

quster napisał/a:
derko napisał/a:
władza nalezy do synodu składającego sie z przedstawicieli wszystkich zborów, a jak komuś nie po drodze to moze nie być w KZ


Ok, ale KZ nie uważa sie za jednozbawczy? jak ktoś odejdzie do innego to nie mówi sie o nim że utracił zbawienie bo odszedł od KZ?


Zaden Kosciół nie jest zbawczy, to tylko grupa ludzi którzy starają sie byc uczniami Jezusa, a zbawienie mamy w Jezusie

Efezjan 2:8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
9 nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

nephesh - 2007-07-09, 11:32

derko napisał/a:
władza nalezy do synodu składającego sie z przedstawicieli wszystkich zborów, a jak komuś nie po drodze to moze nie być w KZ

No i to jest jeszcze jeden dowód na to, że „protestanci” są tacy sami jak papiści. Mają dokładnie taką samą filozofię i papieskie metody działania. Ładnie to wyłuskałeś quster. Dokładnie TAKA zasada, jest bowiem esencją, kręgosłupem i istotą zniewolenia, które przekształciło się potem w papiestwo.
Tak działają wszystkie organizacje mieniące się kościołami. Najzabawniejsze jednak jest to, że one mienią się protestantami i chrześcijanami, stosując TYPOWO RZYMSKIE METODY.
Wszak katolicyzm też odziedziczył owo zachowanie po cesarstwie rzymskim.

derko - 2007-07-09, 12:36

nephesh napisał/a:
derko napisał/a:
władza nalezy do synodu składającego sie z przedstawicieli wszystkich zborów, a jak komuś nie po drodze to moze nie być w KZ

No i to jest jeszcze jeden dowód na to, że „protestanci” są tacy sami jak papiści. Mają dokładnie taką samą filozofię i papieskie metody działania. Ładnie to wyłuskałeś quster. Dokładnie TAKA zasada, jest bowiem esencją, kręgosłupem i istotą zniewolenia, które przekształciło się potem w papiestwo.
Tak działają wszystkie organizacje mieniące się kościołami. Najzabawniejsze jednak jest to, że one mienią się protestantami i chrześcijanami, stosując TYPOWO RZYMSKIE METODY.
Wszak katolicyzm też odziedziczył owo zachowanie po cesarstwie rzymskim.


Oczywiscie ze istnieje zagrozenie, ze struktura przerosnie duchowość i otwratość na działanie Ducha Swietego, ale co w tym jest nie biblijnego? czy 1 kosciół nie miał struktury?
jaki masz lepszy sposób na funkcjonowanie koscioła?

Jest jednak roznica miedzy papieskim sposobem a protestanckim, nie ma władzy nieomylnych, a zbory sa w KZ bo chcą a nie muszą pod groźbą ekskomuniki :crazy:

nephesh - 2007-07-09, 13:22

Zbory opisane w Dziejach Apostolskich były zbudowane na bazie zupełnej wolności co do sumienia. Nie było żadnych wskazówek Kościoła co, jak kto ma wierzyć. Zadaniem wszystkich kościołów jest nauczanie tego co przekazał im Chrystus, a nie podejmowanie własnych inicjatyw na płaszczyźnie: „Co Chrystus miał na myśli, kiedy powiedział...” etc...
Jedyne rzeczy za które można było zostać uznanym przez społeczność pierwszych chrześcijan były jawne, otwarte grzechy, ktore mogłyby się stać przyczyną zgorszenia dla pogan, bądź nowoochrzczonych. W kwestiach świeckich władzę sprawuje cesarz. W kwestiach sumienia Bóg. Nie ma żadnej innej władzy, żadnego innego ośrodka autorytetu. Są tylko te dwa. Kościół zatem nie ma żadnego prawa mówić swoim członkom w co mają wierzyć i jak praktykować swoją religię. Jest to wtrącanie się człowieka w sferię sumienia drugiego człowieka. TO właśnie jest charakterystyką papiestwa niezależnie od tego czy nazywa się go papieżem, czy pastorem.
Kwestia nieomylności jest oczywiście jednoznaczna. Rada zboru (kościoła), która wydala kaznodzieję, członka zboru (kościoła) z powodu jego poglądów mówi tym samym, czy też manifestuje swoje pretensje do nieomylności, choć nie zawsze wyraża to expressis verbis.
Nie istnieje żaden nadany przez Boga, a więc i realny i rzeczywiście istniejący autorytet hierarchii kościelnej. Nie istnieje autorytet w kwestiach sumienia, rady, konferencji, synodu, soboru i innych podobnych zgromadzeń. Cały ich domniemany autorytet jest tylko i wyłącznie uzurpacją.
pozdrawiam

derko - 2007-07-09, 15:38

nephesh napisał/a:
Zbory opisane w Dziejach Apostolskich były zbudowane na bazie zupełnej wolności co do sumienia. Nie było żadnych wskazówek Kościoła co, jak kto ma wierzyć. Zadaniem wszystkich kościołów jest nauczanie tego co przekazał im Chrystus, a nie podejmowanie własnych inicjatyw na płaszczyźnie: „Co Chrystus miał na myśli, kiedy powiedział...” etc...
Jedyne rzeczy za które można było zostać uznanym przez społeczność pierwszych chrześcijan były jawne, otwarte grzechy, ktore mogłyby się stać przyczyną zgorszenia dla pogan, bądź nowoochrzczonych. W kwestiach świeckich władzę sprawuje cesarz. W kwestiach sumienia Bóg. Nie ma żadnej innej władzy, żadnego innego ośrodka autorytetu. Są tylko te dwa. Kościół zatem nie ma żadnego prawa mówić swoim członkom w co mają wierzyć i jak praktykować swoją religię. Jest to wtrącanie się człowieka w sferię sumienia drugiego człowieka. TO właśnie jest charakterystyką papiestwa niezależnie od tego czy nazywa się go papieżem, czy pastorem.
Kwestia nieomylności jest oczywiście jednoznaczna. Rada zboru (kościoła), która wydala kaznodzieję, członka zboru (kościoła) z powodu jego poglądów mówi tym samym, czy też manifestuje swoje pretensje do nieomylności, choć nie zawsze wyraża to expressis verbis.
Nie istnieje żaden nadany przez Boga, a więc i realny i rzeczywiście istniejący autorytet hierarchii kościelnej. Nie istnieje autorytet w kwestiach sumienia, rady, konferencji, synodu, soboru i innych podobnych zgromadzeń. Cały ich domniemany autorytet jest tylko i wyłącznie uzurpacją.
pozdrawiam


ciekawa koncepcja ale czy tak sie sprawy mają ?

Tytusa 1:5 Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem,

Dzieje Apostolskie 20:28 Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.

1 Tymoteusza 5:17 Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania.

Efezjan 1:22 i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła,
Efezjan 4:11 I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,


Marka 3:14 I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii,


poczytaj moze Biblie a znajdziesz jeszcze kilka fragmentów ;-)

wspomniałem juz ze jest niebezpieczeństwo przekroczenia granicy miedzy bycię powołanym sługą Jezusa a cielesnym sprawowaniem słuzby ale z tego powodu mamy zrezygnowac ze społeczności (kościoła)?

Quster - 2007-07-09, 17:53

nephesh napisał/a:
derko napisał/a:
władza nalezy do synodu składającego sie z przedstawicieli wszystkich zborów, a jak komuś nie po drodze to moze nie być w KZ

... Ładnie to wyłuskałeś quster. ....


Szczerze mówiąc moją intencją nie było wyłuskiwanie czegokolwiek, mi chodziło tylko informacje na piśmie abym mógł pokazać to innym osobom jak jest w KZ, bo miałem na ten temat dyskusję. Znam zbory KZ, czasem w jednym bywam i wiem że w praktyce ta władza sprowadza się do figurowania, nigdy nie słyszałem jakiegoś nawet jednego zdania sugerującego potrzebę podporządkowania sie tej "władz" a inaczej jest np w KrK i u SJ.

to co zacytowałem to jest fragment dokumentu na podstawie którego został uregulowany stosunek KZ do państwa a wiem że z prawnego punktu widzenia, prawo świeckie wymaga takiego jasnego określenia struktury kościoła.

Mi sama struktura na poziomie administracyjnym i duchowym ( nie idąca za daleko) odpowiada bo uważam to zgodne z Biblią, czyli nie zabronione o ile nie wykracza poza ramy nakreślone. Nie mogą być panami wiary ale współpracownikami.

Pradą też jest że takiego autorytetu jak mieli apostołowie w I wieku dzisiaj nie ma i nie może mieć nikt, bo oni nikomu tego apostolstwa nie przekazali.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group