To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Sprzeczności w Biblii - SPRZECZNOŚCI DOTYCZĄCE RÓŻNYCH POUCZEŃ

wit - 2016-05-01, 08:50

BoaDusiciel napisał/a:
Poza tym nie sądzę, aby to zdanie dotyczyło sytuacji po śmierci:
Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który Mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
Jest to zdanie skierowane do słuchających, bo nieżywi nie są słuchającymi.
Prawdopodobnie chodzi o przejście ze śmierci duchowej do życia duchowego, czy coś w tym stylu.
Gdyby to zdanie dotyczyło umarłych, byłoby bez sensu
Jeśli dotyczy żywych, to jest sensowne, choć oczywiście nieprawdziwe, a ściśle mówiąc - prawdziwe jak każda inna bajka.
O ile Twoja wykładnia tekstu z Ewangelii wg Jana 5:24 jest właściwa, tzn. ja się z nią zgadzam, ale już ostanie zdanie z Twojej wypowiedzi pozbawione jest logiki. Jeżeli treść tego wersetu dotyczy żywych osób i jest sensowne, to musi być prawdziwe. Nieprawdziwe byłoby wtedy, gdyby tenże tekst odnosił się do osób martwych, lub zmyślonych (bajkowych istot), czyli postaci nieistniejących. Coś co jest sensowne, a co dotyczy żywych ludzi, czyli faktycznie istniejących, jest zawsze prawdziwe. Nie ma innej opcji. 8-)
BoaDusiciel - 2016-05-02, 10:23

No niestety, zdanie sensowne pod względem semantycznym nie musi być prawdziwe.
W szczególności nie musi być prawdziwe zdanie zawierające nieweryfikowalną tezę.
Dla mnie teza o przejściu ze śmierci do życia ( w wymiarze duchowym ) jest nieweryfikowalna, bo nie widzę bezspornych narzędzi do weryfikacji tej tezy.

Pokoja - 2016-05-02, 22:36

RN napisał/a:
BĘDZIE ZAPŁATA, CZY NIE BĘDZIE :?:

KSIĘGA KAZNODZIEI SALOMONA 9. 5. BIZTB

''Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty ..........

DRUGI LIST DO KORYNTIAN 5. 10. BIZTB

"Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę


Tekst z Kazn. 9:5, został napisany przed złożeniem okupu przez Pana Jezusa, który dopiero później, stał się gwarancją na zmartwychwstanie. Wcześniej więc przed śmiercią nie ma zapłaty za świadomy trud, związany jednak z grzechem, czyli w stanie bez usprawiedliwienia.

Zapatą za grzech jest śmierć (Rz. 6:23), więc dopiero po wzbudzeniu z martwych człowiek będzie mógł mieć jakąś korzyść z tej pracy, którą wykonał w sobie przed śmiercią. Ukształtowana osobowość będzie mu wtedy pomocą, albo obciążeniem.

Ap. Paweł nie napisał o sądzie w znaczeniu przewodu (procesu) sądowego, lecz o stanięciu przed trybunałem w celu otrzymania nagrody za pracę wykonaną nad sobą w ciele. Niezależnie od rodzaju nagrody, wszyscy ostatecznie staną przed takim trybunałem.

Tak więc ci, którzy według J. 5:24 nie staną przed przyszłym sądem (krisis), ci przechodzą go za życia, czyli przed złożeniem ofiary z siebie. Krisis w tym przypadku oznacza proces sądowy, związany z doświadczaniem, badaniem itp.

RN - 2016-05-04, 13:16

KTO JEST PIERWORODNYM BIBLIJNEGO BOGA :?:

LIST DO KOLOSAN 1. 13 - 15. BIZTB

''który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On ( Jezus ) jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,

KSIĘGA JEREMIASZA 31. 9. BIZTB

''Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym.

KSIĘGA WYJŚCIA 4. 22. BIZTB

''..........Tak mówi Pan: Moim synem pierworodnym jest Izrael.

Pokoja - 2016-05-05, 11:42

RN napisał/a:
KTO JEST PIERWORODNYM BIBLIJNEGO BOGA :?:

LIST DO KOLOSAN 1. 13 - 15. BIZTB

''który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On ( Jezus ) jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,

KSIĘGA JEREMIASZA 31. 9. BIZTB

''Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym.

KSIĘGA WYJŚCIA 4. 22. BIZTB

''..........Tak mówi Pan: Moim synem pierworodnym jest Izrael.


Gdyby na olimpiadzie ktoś powiedział Polska zajęła pierwsze miejsce, a inny by powiedział, że sportowiec z Wielkopolski zajął pierwsze miejsce, a więc ten Region. Ktoś trzeci natomiast by powiedział, że pierwsze miejsce zajął wszechstronnie wysportowany JAN NOWAK, to czy według Ciebie te prawdy są ze sobą sprzeczne, czy stopniowo wyrażane?

RN - 2016-05-05, 13:48

Pokoja napisał/a:

Gdyby na olimpiadzie ktoś powiedział Polska zajęła pierwsze miejsce, a inny by powiedział, że sportowiec z Wielkopolski zajął pierwsze miejsce, a więc ten Region. Ktoś trzeci natomiast by powiedział, że pierwsze miejsce zajął wszechstronnie wysportowany JAN NOWAK, to czy według Ciebie te prawdy są ze sobą sprzeczne, czy stopniowo wyrażane?


Absolutnie te prawdy nie są ze sobą sprzeczne.
Izrael to Polska, Efraim to Wielkopolska, a wszechstronnie wysportowany ( prawdopodobnie dziesięcioboista ) Jezus to Nowak - Jan Nowak.

Cała trójka była pierworodna Bożego stworzenia, gdzie w wyniku ewolucji stopniowo ktoś z państwa staje się regionem, a następnie wszechstronnym człowiekiem.
Wszystko to dzieje się przy zachowaniu pierworodności.

Pokoja - 2016-05-06, 22:34

RN napisał/a:
Pokoja napisał/a:

Gdyby na olimpiadzie ktoś powiedział Polska zajęła pierwsze miejsce, a inny by powiedział, że sportowiec z Wielkopolski zajął pierwsze miejsce, a więc ten Region. Ktoś trzeci natomiast by powiedział, że pierwsze miejsce zajął wszechstronnie wysportowany JAN NOWAK, to czy według Ciebie te prawdy są ze sobą sprzeczne, czy stopniowo wyrażane?


Absolutnie te prawdy nie są ze sobą sprzeczne.
Izrael to Polska, Efraim to Wielkopolska, a wszechstronnie wysportowany ( prawdopodobnie dziesięcioboista ) Jezus to Nowak - Jan Nowak.

Cała trójka była pierworodna Bożego stworzenia, gdzie w wyniku ewolucji stopniowo ktoś z państwa staje się regionem, a następnie wszechstronnym człowiekiem.
Wszystko to dzieje się przy zachowaniu pierworodności.


Oczywiście, tak samo prawdy z porównania, które podałem, jak i te, w których Ty widzisz sprzeczności nie są ze sobą sprzeczne. Dlaczego? Otóż dlatego, że jeżeli naród Izraela, wywodzący się od Jakuba i jego rodziny jest pierworodnym, a w nim pierworodnym jest jedno pokolenie, wywodzące się od Józefa, syna Jakuba, to nie widzę podstaw, aby uważać, że jest to sprzeczne z tym, że szczególna osoba, dokończyciel wiary, potomek Jakuba, Pan Jezus Chrystus, Syn Boży w ciele jest pierworodnym jako jednostka doskonała, która nie upadła w grzechu. Z tego powodu jest on zarazem pierworodnym wszelkiego stworzenia, czyli ziemskiego i niebieskiego.

Cytat:
(13) (Józef), mając obu synów - Efraima po prawej ręce, czyli z lewej strony Izraela, i Manassesa po lewej ręce, czyli z prawej strony Izraela - przybliżył ich do ojca.

(14) Ale Izrael, wyciągnąwszy swoją prawą rękę, położył ją na głowie Efraima, mimo że ten był młodszy, lewą zaś rękę - na głowie Manassesa. - Umyślnie tak położył swe ręce, bo przecież Manasses był pierworodnym synem. -

(17) A gdy Józef zobaczył, że jego ojciec położył swą prawicę na głowie Efraima, wydało mu się to niewłaściwe. Ujął więc rękę ojca, aby ją przenieść z głowy Efraima na głowę Manassesa,

(20) W dniu owym pobłogosławił ich tymi słowami: Twoim imieniem Izrael będzie sobie życzył błogosławieństwa mówiąc: Niechaj ci Bóg tak uczyni, jak Efraimowi i Manassesowi! Tak to dał pierwszeństwo Efraimowi przed Manassesem. Rdz. 48:13-20


Pokolenie Efraima, poczynając od przewodnictwa Jozuego w podboju Kanaanu, odegrało ważną rolę w Izraelu, w Okresie Sędziów. Tam też wcześniej, po uwolnieniu Izraelitów z Egiptu, pochowano synów Jakuba, Dz. 7:15,16; Joz. 20:7; 21:21. Tam pochowano Jozuego z Efraima i arcykapłana Eleazara, który zamieszkiwał w pokoleniu Efraima

Cytat:
(Jozuego) Pochowano ... w posiadłości jego dziedzictwa w Timnat-Serach, w górach Efraima,
Również umarł Eleazar, syn Aarona, pochowano go w Gibea, mieście jego syna Pinchasa, które było mu dane w górach Efraima. Joz. 24:30,33


To pokazuje, dlaczego Efraim jest nazwany pierworodnym w Ziemi Obiecanej. Izrael był pierworodnym wśród narodów, gdyż tylko on zawarł Przymierze z Bogiem. Pan Jezus jest pierworodnym jako jednostka, gdyż nie upadł w grzechu i jako pierwszy zmartwychwstał.

RN - 2016-05-06, 22:42

RADUJMY SIĘ Z OTRZYMYWANYCH POKUS, CZY MÓDLMY SIĘ O ICH WSTRZYMANIE :?:

LIST JAKUBA 1. 2. BIBLIA GDAŃSKA

''Za największą radość miejcie, bracia moi! gdy w rozmaite pokusy wpadacie

EWANGELIA MATEUSZA 6. 13. BIBLIA GDAŃSKA

'' I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego ......

Pokoja - 2016-05-07, 21:47

RN napisał/a:
RADUJMY SIĘ Z OTRZYMYWANYCH POKUS, CZY MÓDLMY SIĘ O ICH WSTRZYMANIE :?:

LIST JAKUBA 1. 2. BIBLIA GDAŃSKA

''Za największą radość miejcie, bracia moi! gdy w rozmaite pokusy wpadacie

EWANGELIA MATEUSZA 6. 13. BIBLIA GDAŃSKA

'' I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego ......


W obu przypadkach chodzi o doświadczenia, próby, związane z pokuszeniem.

Gdy matka widzi, że jej dziecko jest już dostatecznie wzmocnione, aby zrobić pierwsze kroczki, to stawia je w pewnej odległości od siebie i wyciąga do niego ręce. Jest to dla niego nowe doświadczenie, inne od tego, gdy czoło się bezpiecznie przy matce. W tej sytuacji ulega ono pokusie, aby wrócić do tego stanu bezpieczeństwa, dlatego robi nieporadnie pierwsze kroczki, ale upada.

Na swój sposób dziecko może pragnąć, aby matka go nie opuściła i mu pomogła powstać i przytuliła go do siebie. Dzięki takiemu pokuszeniu matka uczy dziecko chodzenia, dlatego wpadanie w takie pokuszenia należy uznawać za błogosławieństwo.

Prosić Boga o to, aby nie wodził na pokuszenie jest równoznaczne z domaganiem się, aby on nie rozwijał, nie udoskonalał człowieka. Pan Jezus na krzyżu głośno zapytał: Dlaczego (w jakim celu) Bóg go opuścił. Gdy to zrozumiał to radośnie i donośnie zawołał TELETESTAJ, co znaczy WYKONAŁO SIĘ. W związku z tym w modlitwie "Ojcze nasz", powinno być przetłumaczone: Nie opuszczaj nas w pokuszeniach (doświadczeniach).

RN - 2016-05-10, 21:21

CZY EWA BYŁA ( JEST ) MATKĄ WSZYSTKICH ŻYJĄCYCH :?:

PIERWSZA KSIĘGA MOJŻESZOWA 3. 20. BIZTB

'' I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących

LIST DO HEBRAJCZYKÓW 7. 1 - 3. BIZTB

''Ten to Melchisedek, ................ Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.

nesto - 2016-05-10, 21:24

Tynże prorok był tak stary, że nie wiadomo było ile ma lat i gdzie się rodził.
Taka przenośnia tylko - a Ewa była jego matką, bo mi o tym powiedziała w objawieniu :-D

RN - 2016-05-11, 11:41

nesto napisał/a:
Tynże prorok był tak stary, że nie wiadomo było ile ma lat i gdzie się rodził.
Taka przenośnia tylko - a


Melchisedelek nie miał początku. W związku z tym może jest nawet starszy od Boga lub jest Jego rówieśnikiem.
Ale to nie wszystko.
Melchisedelek nie tylko, że nie ma początku, to jeszcze nie ma też końca życia, czyli nigdy nie umarł.
Pod tym względem przewyższył Jezusa.

nesto napisał/a:
Ewa była jego matką, bo mi o tym powiedziała w objawieniu :-D


To na które ucho Ci to szepnęła :?:

nesto - 2016-05-11, 14:05

Etam - miał początek, tyle że Biblia znowu głosi niedorzeczności.

RN napisał/a:
To na które ucho Ci to szepnęła?


Tyle osób ma jakieś objawienia, a nie pamiętam, aby komuś objawiła się Ewa z Raju.
Dlatego ogłaszam objawienie Ewy z Raju, która kazała mi wybudować sobie świątynie i dwa bunkry przeciwatomowe.

Po co jej bunkry? :roll: no i czy zostanę świętym? :aniolek:

Pokoja - 2016-05-11, 23:48

RN napisał/a:
CZY EWA BYŁA ( JEST ) MATKĄ WSZYSTKICH ŻYJĄCYCH :?:

PIERWSZA KSIĘGA MOJŻESZOWA 3. 20. BIZTB

'' I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących

LIST DO HEBRAJCZYKÓW 7. 1 - 3. BIZTB

''Ten to Melchisedek, ................ Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.


Gdy Adam nadawał swej żonie imię Ewa, to ona już była matką wszystkich żyjących. Oznacza to, że wcześniej już musiała urodzić co najmniej dwie osoby. Na to wskazuje też zapowiedź Boga, że on pomnoży bóle jej brzemienności, bóle porodowe. Gdyby wcześniej nie rodziła, to skąd by wiedziała, że te zapowiedziane są większe.
Potencjalnie Ewa, stała się matką wszystkich później narodzonych, a w tym i Melchizedeka.

Jeśli chodzi o dane związane z Melchizedekiem, to Ap. Paweł stwierdził, że brak jest danych o jego rodzicach, rodowodzie. Nie miał on za coś ważnego początku, ani końca dni, lecz na podobieństwo Syna Bożego nie był zmieniany w kapłaństwie, jak Araaon i jego następcy.

booris - 2016-05-12, 00:31

nesto napisał/a:
Po co jej bunkry? no i czy zostanę świętym?

Jak to po co?Zostaniesz swietym,patronem bunkrujacych sie.Bunkrownicy zazwyczaj bunkruja sie w bunkrach.
Swiety nesto od Bunkra - wymiata.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group